مقایسه

نوار آبیاری پلاکدار با دبی1/6لیتر در ساعت TFP
TFP

نوار آبیاری جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : نوار آبیاری پلاکدار - طول کلاف : 1500 متر - قطر : 16 میلیمتر - ضخامت : 200 میکرون - فاصله میان روزنه ها : 10، 20 و 30 سانتیمتر - دبی هر روزنه : 1.6 لیتر در ساعت - فشار کارکرد : 1 bar - خدمات پس از فروش

مقایسه

نوار آبیاری قطره ای بغل دوخت
TFP

نوار آبیاری جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : نوار آبیاری قطره ای بغل دوخت - طول کلاف : 1000 - ضخامت : 175 - فاصله میان روزنه ها : 10 ، 20 ، 30 سانتیمتر - دبی هر روزنه : 1/5 تا 3/2 - خدمات پس از فروش

مقایسه

نوار آبیاری قطره ای بغل دوخت نشت آب توس
نشت آب توس

نوار آبیاری جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : نوار آبیاری قطره ای بغل دوخت - طول کلاف : 1000 - ضخامت : 175 - فاصله میان روزنه ها : 10 ، 20 ، 30 سانتیمتر - دبی هر روزنه : 1/5 تا 3/2 - خدمات پس از فروش

مقایسه

نوار آبیاری پلاک ممتد ضخامت250 میکرون 22 میلیمتر ورسک
ورسک اتصال

نوار آبیاری جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : نوار آبیاری پلاک ممتد - طول کلاف : 1500 متر - قطر : 22 میلیمتر - ضخامت : 250 میکرون - فاصله میان روزنه ها : 10 و 20 و 30 سانتیمتر - دبی هر روزنه : 0/7 و 1/3 و 2 لیتر - خدمات پس از فروش

مقایسه

نوار آبیاری پلاک ممتد ضخامت250 میکرون 16 میلیمتر ورسک
ورسک اتصال

نوار آبیاری جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : نوار آبیاری پلاک ممتد - طول کلاف : 1500 متر - قطر : 16 میلیمتر - ضخامت : 250 میکرون - فاصله میان روزنه ها : 10 و 20 و 30 سانتیمتر - دبی هر روزنه : 0/7 و 1/3 و 2 لیتر - خدمات پس از فروش

مقایسه

نوار آبیاری پلاک ممتد ضخامت200 میکرون 22 میلیمتر ورسک
ورسک اتصال

نوار آبیاری جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : نوار آبیاری پلاک ممتد - طول کلاف : 1500 متر - قطر : 22 میلیمتر - ضخامت : 200 میکرون - فاصله میان روزنه ها : 10 و 20 و 30 سانتیمتر - دبی هر روزنه : 0/7 و 1/3 و 2 لیتر - خدمات پس از فروش

مقایسه

نوار آبیاری پلاک ممتد ضخامت 175 میکرون 22 میلیمتر ورسک
ورسک اتصال

نوار آبیاری جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : نوار آبیاری پلاک ممتد - طول کلاف : 1500 متر - قطر : 22 میلیمتر - ضخامت : 175 میکرون - فاصله میان روزنه ها : 10 و 20 و 30 سانتیمتر - دبی هر روزنه : 0/7 و 1/3 و 2 لیتر - خدمات پس از فروش

مقایسه

نوار آبیاری پلاک ممتد ضخامت 200 میکرون 16 میلیمتر ورسک
ورسک اتصال

نوار آبیاری جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : نوار آبیاری پلاک ممتد - طول کلاف : 1500 متر - قطر : 16 میلیمتر - ضخامت : 200 میکرون - فاصله میان روزنه ها : 10 و 20 و 30 سانتیمتر - دبی هر روزنه : 0/7 و 1/3 و 2 لیتر - خدمات پس از فروش

مقایسه

نوار آبیاری پلاک ممتد ضخامت 175 میکرون 16 میلیمتر ورسک
ورسک اتصال

نوار آبیاری جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : نوار آبیاری پلاک ممتد - طول کلاف : 1500 متر - قطر : 16 میلیمتر - ضخامت : 175 میکرون - فاصله میان روزنه ها : 10 و 20 و 30 سانتیمتر - دبی هر روزنه : 0/7 و 1/3 و 2 لیتر - خدمات پس از فروش

مقایسه

نوار آبیاری پلاک ممتد ضخامت 150 میکرون 16 میلیمتر ورسک
ورسک اتصال

نوار آبیاری جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : نوار آبیاری پلاک ممتد - طول کلاف : 1500 متر - قطر : 16 میلیمتر - ضخامت : 150 میکرون - فاصله میان روزنه ها : 10 و 20 و 30 سانتیمتر - دبی هر روزنه : 0/7 و 1/3 و 2 لیتر - خدمات پس از فروش

مقایسه

نوار آبیاری بغل دوخت ورسک
ورسک اتصال

نوار آبیاری جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : نوار آبیاری بغل دوخت - طول کلاف : 500 و 1000 متر - ضخامت : 500 و 1000 میکرون - فاصله میان روزنه ها : 10 و 20 سانتیمتر - خدمات پس از فروش

مقایسه

نوار آبیاری قطره ای لابیرنتی/پلاک ممتد 22میلیمتر250میکرون ULTRA TAPE لوله و اتصالات وحید
لوله و اتصالات وحید

نوار آبیاری جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : نوار تیپ - طول کلاف : 2000 متر - قطر : 22م.م - ضخامت : 250 میکرون - فاصله میان روزنه ها : 10 تا 30 سانت - دبی هر روزنه : 0/7 تا 2 لیتر - فشار کارکرد : 1 bar - خدمات پس از فروش

مقایسه

نوار آبیاری قطره ای لابیرنتی/پلاک ممتد 22میلیمتر200میکرون ULTRA TAPE لوله و اتصالات وحید
لوله و اتصالات وحید

نوار آبیاری جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : نوار تیپ - طول کلاف : 2000 متر - قطر : 22م.م - ضخامت : 200 میکرون - فاصله میان روزنه ها : 10 تا 30 سانت - دبی هر روزنه : 0/7 تا 2 لیتر - فشار کارکرد : 1 bar - خدمات پس از فروش

مقایسه

نوار آبیاری قطره ای لابیرنتی/پلاک ممتد 22میلیمتر175میکرون ULTRA TAPE لوله و اتصالات وحید
لوله و اتصالات وحید

نوار آبیاری جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : نوار تیپ - طول کلاف : 2000 متر - قطر : 22م.م - ضخامت : 150 میکرون - فاصله میان روزنه ها : 10 تا 30 سانت - دبی هر روزنه : 0/7 تا 2 لیتر - فشار کارکرد : 1 bar - خدمات پس از فروش

مقایسه

نوار آبیاری قطره ای لابیرنتی/پلاک ممتد 16میلیمتر250میکرون ULTRA TAPE لوله و اتصالات وحید
لوله و اتصالات وحید

نوار آبیاری جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : نوار تیپ - طول کلاف : 1500 متر - قطر : 16م.م - ضخامت : 250 میکرون - فاصله میان روزنه ها : 10 تا 30 سانت - دبی هر روزنه : 0/7 تا 2 لیتر - فشار کارکرد : 1 bar - خدمات پس از فروش

مقایسه

نوار آبیاری قطره ای لابیرنتی/پلاک ممتد 16میلیمتر200میکرون ULTRA TAPE لوله و اتصالات وحید
لوله و اتصالات وحید

نوار آبیاری جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : نوار تیپ - طول کلاف : 1500 متر - قطر : 16م.م - ضخامت : 200 میکرون - فاصله میان روزنه ها : 10 تا 30 سانت - دبی هر روزنه : 0/7 تا 2 لیتر - فشار کارکرد : 1 bar - خدمات پس از فروش

مقایسه

نوار آبیاری قطره ای 20 سانتی آبرسان نوید زنجان
آبرسان نوید زنجان

نوار آبیاری جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : درزدار بغل دوخت - طول کلاف : 1000 متر - قطر : 16 میلی متر - ضخامت : 175 میکرون - فاصله میان روزنه ها : 20 سانتی - دبی هر روزنه : 3 لیتر در ساعت - فشار کارکرد : 1 bar - خدمات پس از فروش

مقایسه

نوار آبیاری قطره ای لابیرنتی/پلاک ممتد 22میلیمتر ULTRA TAPE PLUS لوله و اتصالات وحید
لوله و اتصالات وحید

نوار آبیاری جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : نوار تیپ - طول کلاف : 2000 متر - قطر : 16م.م - ضخامت : 175 تا 250 میکرون - فاصله میان روزنه ها : 15 , 30 سانت - دبی هر روزنه : 1/6 لیتر - فشار کارکرد : 1 bar - خدمات پس از فروش

مقایسه

نوار آبیاری قطره ای لابیرنتی/پلاک ممتد 16میلیمتر ULTRA TAPE PLUS لوله و اتصالات وحید
لوله و اتصالات وحید

نوار آبیاری جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : نوار تیپ - طول کلاف : 1500 متر - قطر : 16م.م - ضخامت : 150 تا 250 میکرون - فاصله میان روزنه ها : 15 , 30 سانت - دبی هر روزنه : 1/6 لیتر - فشار کارکرد : 1 bar - خدمات پس از فروش

مقایسه

نوار آبیاری قطره ای 10 سانتی آبرسان نوید زنجان
آبرسان نوید زنجان

نوار آبیاری جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : درزدار بغل دوخت - طول کلاف : 1000 متر - قطر : 16 میلی متر - ضخامت : 175 میکرون - فاصله میان روزنه ها : 10 سانتی - دبی هر روزنه : 3 لیتر در ساعت - فشار کارکرد : 1 bar - خدمات پس از فروش

مقایسه

نوار آبیاری قطره ای 30 سانتی آبرسان نوید زنجان
آبرسان نوید زنجان

نوار آبیاری جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : درزدار بغل دوخت - طول کلاف : 1000 متر - قطر : 16 میلی متر - ضخامت : 175 میکرون - فاصله میان روزنه ها : 30 سانتی - دبی هر روزنه : 3 لیتر در ساعت - فشار کارکرد : 1 bar - خدمات پس از فروش

مقایسه

نوار آبیاری قطره ای لابیرنتی/پلاک ممتد 16میلیمتر150میکرون ULTRA TAPE لوله و اتصالات وحید
لوله و اتصالات وحید

نوار آبیاری جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : نوار تیپ - طول کلاف : 1500 متر - قطر : 16م.م - ضخامت : 150 میکرون - فاصله میان روزنه ها : 10 تا 30 سانت - دبی هر روزنه : 0/7 تا 2 لیتر - فشار کارکرد : 1 bar - خدمات پس از فروش

مقایسه

نوار آبیاری پلاکدار با دبی 2.5 لیتر برساعت TFP
TFP

نوار آبیاری جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : نوار آبیاری پلاکدار - طول کلاف : 1500 متر - قطر : 16 میلیمتر - ضخامت : 200 میکرون - فاصله میان روزنه ها : 10، 20 و 30 سانتیمتر - دبی هر روزنه : 2.5 لیتر در ساعت - فشار کارکرد : 1 bar - خدمات پس از فروش

مقایسه

نوار آبیاری پلاکدار با دبی1/25لیتر در ساعت TFP
TFP

نوار آبیاری جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : نوار آبیاری پلاکدار - طول کلاف : 1500 متر - قطر : 16 میلیمتر - ضخامت : 200 میکرون - فاصله میان روزنه ها : 10، 20 و 30 سانتیمتر - دبی هر روزنه : 1.25 لیتر در ساعت - فشار کارکرد : 1 bar - خدمات پس از فروش

نوار آبیاری

نوار آبیاری

یکی از تجهیزات آبیاری قطره‌ای نوار تیپ است که بیشتر برای کشت‌های ردیفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. نوار تیپ به دو صورت کلی درز دار یا پلاک‌دار تولید و عرضه می‌گردد. نوار تیپ پلاک‌دار دارای قطره‌چکان است، اما نوار تیپ درزدار، قطره‌چکان ندارد و به جای آن مسیری زیگزاگ شکل (زیپ مانند) در کنار آن وجود دارد که باعث شکستن فشار آب شده تا قطرات از طریق درزها خارج و به پای گیاه برسند که اصطلاحاً به در از بغل معروف است. نوع دیگر آن، دارای روزنه‌ای در روی نوار است که به درز از وسط معروف شده است ،به نوار تیپ درز دار دوخت دار نیز میگویند.

مزایای استفاده از نوارهای آبیاری

 •    صرفه جویی در مصرف آب، سموم و کود
 •      یکنواختی مناسب ریزش آب بین تمامی قطره چکان ها
 •      افزایش عملکرد محصول همچنین رشد و رسیدن یکنواخت محصول
 •      قابلیت استفاده در طول چند فصل (در صورت کاربری و نگهداری صحیح و جمع آوری درست)

نوار تیپ برای آبیاری قطره ای کشت های متراکم و ردیفی بسیار مناسب است. نوار آبیاری قطره ای یا همان تیپ (Tape) مناسب آبیاری قطره ای روی سطحی و زیر سطحی کم عمق مناسب است. برای آبیاری زیر سطحی عمیق، استفاده از لوله های قطره چکان دار توصیه می شود. نوار تیپ پلاک دار   برای آبیاری قطره ای سیب زمینی، ذرت و امثال این گیاهان مناسب است. نوار تیپ از جنس پلی اتیلن می باشد و معمولاً هر کلاف آن چند صد متر (۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ متر)است. نوار تیپ بر خلاف لوله پلی اتیلن سخت،  بسیار نرم می باشد. در واقع نوار تیپ دارای جنسی نرم و انعطاف پذیر است که هنگام ورود آب به آن پر می شود و پس از پایان آبیاری، مجدداً نوار تیپ به صورت مسطح در می آید.

 

انواع نوار تیپ آبیاری

با افزایش اراضی کشاورزی و نیاز مبرم به صرفه جویی در انواع روش های آبیاری، یکی از بهترین و رایج ترین روش های آبیاری قطره ای، آبیاری قطره ای نواری یا استفاده از نوار تیپ آبیاری قطره ای به وسیله نوعی شلنگ آبیاری است. برای این که از تلفات و هدر رفت آب جلوگیری شود، آبیاری با تیپ، مناسب ترین گزینه می باشد. روش قطره ای دارای 10 درصد تلفات و آبیاری بارانی 20 درصد تلفات است. این روش جایگزین خوبی برای بسیاری از روش های آبیاری می باشد که با نام نوار قطره ای نیز شناخته می شود و برای محصولات با نیاز های آبی مختلف استفاده می شود. نوارهای آبیاری را می توان با توجه به روش خروج آب از آنها به دو نوع تیپ آبیاری درزدار (بغل زیپ) و تیپ آبیاری پلاک دار تقسیم کرد. این دو نوع تیپ آبیاری را می توان برای کاربردهای مختلف استفاده کرد که در ادامه به بررسی هر یک از این مدل ها خواهیم پرداخت.

 

نوار تیپ آبیاری پلاکدار

یکی از انواع نوار تیپ آبیاری، نوع پلاکدار است. قطر نوار های تیپ 16 یا 22 میلیمتر با ضخامت معمولا 150 تا 200 میکرون می باشند و پلاک های موجود در این نوار ها با فاصله های 10 سانتیمتر تا یک متر با دبی های مختلف می باشد. رایج ترین فاصله برای نوار تیپ آبیاری کشاورزی 10، 15، 20 و 30 سانتیمتر می باشد.

 

نوار آبیاری پلاکدار

در نوار تیپ آبیاری پلاکدار، پلاک ها (قطره چکان ها) به صورت مجزا تولید شده و در موقع تولید نوار، پلاک ها به آن افزوده می شود. معمولا فاصله آنها بر اساس نوع محصول و روش کشت انتخاب می شود.

 

قیمت نوار آبیاری

 

مزایای نوارهای آبیاری پلاکدار

 • قابل استفاده در زمین های شیبدار به دلیل یکنواختی بهتر در آبدهی
 • حل مشکل باز شدن دوخت در نوار آبیاری درزدار
 • دارا بودن عمر بیشتر نسبت به نوارهای درزدار

 

نوار تیپ آبیاری کنار دوخت

از انواع دیگر نوار تیپ آبیاری کشاورزی و شیلنگ آبیاری، نوار های بغل دوخت یا درزدار می باشد که دارای قطر 16.5 میلیمتر با روزنه های 10، 20 و 30 سانتیمتر با دبی های متفاوت هستند و معمولا دارای ضخامت 175 میکرون است. در نوار تیپ آبیاری درزدار قطره چکان وجود ندارد ولی درز هایی در کناره ی نوار وجود دارد که به صورت زیگزاگ می باشد که باعث می شود فشار آب را گرفته و قطرات آب از طریق درز های موجود در نواری خارج شود. این محصول با متراژ های مختلف و آبدهی های گوناگون و برای کشت های مختلف کاربرد دارد.

نوار آبیاری کنار دوخت

نوع محصول و کشت آن در تعیین فاصله ی نوار تیپ ها موثر است. به عنوان نمونه، گندم به صورت ردیفی کشت می شود و تراکم کشت آن زیاد است و بهتر است که از نوار های با فاصله قطره چکان های 15 یا 20 سانتیمتر در طراحی آن استفاده شود. نوار تیپ آبیاری کشاورزی موجود ساخت ایران، کره، یونان و ترک می باشند. تفاوت نوار تیپ ها در ضخامت های جدار، قطر لوله ها، آبدهی قطره چکان ها و فواصل خروجی می باشد.

نوار آبیاری بغل دوخت یا درزدار

 

انتخاب نوار تیپ کشاورزی

موارد زیر از نکات مهم در هنگام انتخاب نوار تیپ آبیاری می باشد:

 • طول نوار
 • میزان تحمل فشار کاری
 • ضخامت نوار آبیاری قطره ای کشاورزی
 • میزان یکنواختی آبیاری
 • طول رول نوار آبیاری قطره ای
 • قطر داخلی نوار آبیاری قطره ای
 • فاصله سوراخ ها یا دریپرها

 

 

موارد استفاده نوار آبیاری قطره ای :

 • گیاهان صنعتی : چغندرقند، پنبه، نیشكر، ذرت، آفتابگردان، سویا، كلزا و ...
 • صیفی و سبزی : سیب زمینی، پیاز، هندوانه، خربزه، گوجه فرنگی، خیار، كدو، بادمجان، گل كلم، كاهو، فلفل، هویج و ...
 • غلات : گندم، جو، برنج و ...
 • حبوبات : عدس، نخود، انواع لوبیا، ماش، نخودفرنگی و ...
 • گلخانه‌ها
 • گلكاری : مزارع گل، فضای سبز

این نوع نوار در فواصل ۱۰ و ۲۰ سانت و حتی ۳۰ سانتیمتر تولید می شود.  ضخامت این نوع نوار ۱۷۵ میکرون و یا ۲۰۰ میکرون است. قطر نوار ۱۶ الی ۱۶.۵ است. در قالب های جدید روزنه خروجی به صورت جدا از هم، بستگی به نوع قالب ۸ – ۱۰ ورودی و ۵ خروجی

نوار آبیاری بغل دوخت از جنس پلی اتیلن می باشد و بر خلاف لوله پلی اتیلن سخت، به صورت تقریبا مسطح و بسیار نرم می باشد. در واقع نوار آبیاری بغل دوخت دارای جنسی نرم و انعطاف پذیرند که هنگام ورود آب به آن پر می شود و قطره های آب از طریق درپیرهای تعبیه شده بر روی نوار آبیاری تیپ خارج می شود و پس از پایان آبیاری، مجددا نوار تیپ به صورت مسطح در می آید. ضخامت دیواره نوار تیپ بسیار نازک است و فاصله بین قطره چکان ها در نوار آبیاری مختلف است و از تیپ های ضخیم تر و معمولا برای آبیاری زیر سطحی گیاهان مختلف استفاده می شود.

نوارهای تیپ کنار دوخت با قطر اسمی ۱۶٫۵ میلی متر دارای روزنه های ۱۰ ، ۲۰ و ۳۰ سانتی متر با آبدهی های مختلف تولید می گردد. ضخامت این نوارها به طور معمول ۱۷۵ میکرون است. این نوع نوارها در واقع لوله های نازکی هستند که با استفاده از شبکه زیگزاکی موجود در حاشیه نوار، ضمن تنظیم فشار آب جاری امکان خروج قطره ای آب از روزنه های تعبیه شده را مهیا می کنند. این نوارها در قرقره های ۱۰۰۰ متری تولید و عرضه می گردند

 

دلایل گرفتگی نوار تیپ ها

مهمترین و در واقع اصلی ترین معضل در نوار تیپ ها، گرفتگی پلاک ها یا درز ها می باشد، گرفتی درزها و پلاک ها می تواند دلایل مختلفی داشته باشد البته لازم به ذکر است در صورتی که میزان EC یا شوری آب بیش از 3000 دسی زیمنس بر متر باشد، یا دور آبیاری را کم کنید تا به املاح، اجازه رسوب داده نشود یا از نوار تیپ استفاده نکنید، همچنینی می توانید در خصوص رسوب مواد معلق داخل تیپ نظیر جلبک و یا ذرات ماسه حتما از فیلتر های مناسب شنی (برداشت آب سطحی) و فیلتر دیسکی یا توری یا هیدروسیکلون (برداشت آب چاه) استفاده کنید. همانطور که پیش تر گفتیم گرفتی نوار تیپ آبیاری دلایل مختلفی دارد که در ادامه به برخی از این موارد اشاره شده است.

 • گرفتگی به علت وجود املاح و شوری آب
 • رسوب مواد معلق داخل نوار
 • مکش معکوس و ورود گل به داخل تیپ


طریقه نصب نوار تیپ ها

نصب تیپ آبیاری دارای دو روش دستی و تراکتوری می باشد که بنا به شرایط محل نصب می توان از این روش ها استفاده نمود. بسته بندی نوار تیپ یکی از موارد مهمی است که به هنگام خرید باید به آن توجه کرد. در صورتی که بسته بندی نوار به صورت مقوایی و کارتنی باشد، پیاده سازی آن در زمین راحت می شود و هنگام پهن کردن در زمین، پخش نمی شود. آب ورودی برای نوار تیپ ها می تواند از چاه یا هر منبع دیگری باشد ولی نکته ای که باید رعایت شود ایستگاه پمپاژ و فیلتر هایی نصب شده به منظور فیلتر گل و لای احتمالی و ذرات معلق آب فیلتر شده است که می توانند باعث گرفتگی روزنه های نوار تیپ کشاورزی یا نوار آبیاری قطره ای شوند. این امر برای اینکه عمر مفید نوار آبیاری قطره ای بیشتر شود الزامی و ضروری می باشد همچنین منجر به یکنواختی در خروج آب از نوار آبیاری قطره ای نیز می شود. برای نصب نوار تیپ لوله اصلی را توسط پانچر سوراخ کرده و شیر مخصوص را داخل آن قرار دهید. نوار تیپ را داخل شیر قرار داده و پیچ آن را محکم کنید تا بطور کامل آب بندی بشود. در رابطه با انتهای خط آبگیری، نوار تیپ را دو بار تا زده و آن را به بست انتهایی وصل کنید و با استفاده از پیچ روی بست انتهایی، آن را آب بندی کنید. در زیر جدولی بر حسب قطر لوله، شدت جریان و فاصله قطره چکان ها جهت راهنمایی کاربر درج شده است.

نحوه نصب نوار تیپ به صورت مکانیزه

نحوه نصب نوارهای تیپ به صورت مکانیزه

 

نحوه ی نصب نوار تیپ به صورت دستی

نحوه ی نصب نوار تیپ به صورت دستی

 

 

۱۰ کاری که در آبیاری قطره ای نوار تیپ نباید انجام دهید:

 • از آبهای خیلی سخت و شور استفاده نکنید. اصولا از سیستمآبیاری قطره ای نواری نبایستی در مزارعی که دارای آبهای خیلی سخت و شور هستند، استفاده گردد. در صورت اجبار لازم است قبل از طراحی و نصب نوار، آزمایش کامل آب صورت گرفته تا در طراحی شبکه روش های پیشگیری کننده از انسداد پیش بینی شود.
 • مواظب آلودگی ها و اندازه ذرات معلق آب باشید. در مورد آبهای دارای آلودگی فیزیکی (ذرات معلق) لازم است طراحی و نصب ایستگاه فیلتراسیون آبیاری به گونه ای باشد که ذرات بیشتر از ۱۰۰ میکرون امکان ورود به شبکه را نداشته باشند. در مواردی که منابع آب دارای ذرات معلق کمتراز ۱۰۰ میکرون هستند (که معمولا با فیلترهای متداول توصیه نمی شوند)، احداث استخر ترسیب و یا هر از چندگاهی شستشوی شبکه با آب کاملا تصفیه شده الزامی است.
 • زاویه دار کردن نوار ممنوع. ایجاد شکستگی (زاویه) در سرتاسر طول نوار آبیاری تیپ نصب شده، باعث کاهش جریان آب می شود. این وضعیت بخصوص در ابتدای خطوط و حدفاصل اتصال نوار به لوله های ۱۶ میلیمتری و یا در نقاط پاره شده ای که مجددا ترمیم شده، بیشتر مشاهده می گردد که بایستی کنترل و رفع نقص شوند.
 • نوار تیپرا بر روی شیبهای بالای ۲ درصد نصب نکنید. از نصب نوار آبیاری تیپ بر روی شیبهای زیاد (۲%) خودداری شده و سعی شود در این گونه اراضی نوار در جهت عمود بر شیب نصب شود. عدم رعایت این مسئله اولا سبب  عدم یکنواختی توزیع آب در طول نوار آبیاری می شود و ثانیا در زمان غیر فعال بودن شبکه ممکن است مکش معکوس ایجاد شده و ذرات رس به درون روزنه ها مکیده شود. بنابراین چنانچه مجبور به نصب نوار در روی اراضی با شیب بیش از ۲% باشد، ترجیحا بایستی نوار بر روی خاک نصب گردد و در صورت الزام به نصب نوار در زیر خاک، حتما بایستی تجهیزات مکش هوا در شبکه پیش بینی و نصب گردد.
 • نیاز آبی گیاه را کم برآورد نکنید. در محاسبات نیاز آبی برای آبیاری چنانچه نیاز آبی گیاه زراعی را کم برآورد گردد، ریشه گیاه جهت دسترسی به آب به مجرای خروجی نوار نفوذ کرده و موجب انسداد خواهد شد. بنابراین همواره بایستی محیط اطراف ریشه رطوبت کافی داشه باشد و نیاز آبی گیاه تامین شود.
 • در پایان عملیات تزریق کود و سم، آب را سریع قطع نکنید. پس از خاتمه عملیات تزریق کود و سموم در شبکه آبیاری ، سیستم مدت مناسبی فعال باشد تا باقیمانده مواد تزریق شده بوسیله آب خالص کاملاحل و دفع گردد.
 • مواظب فشار آب باشید. فشار کاری ایدهآل جهت بهره برداری از نوارهای آبیاری تیپ ۰.۶ اتمسفر می باشد که در صورت عدم رعایت فشار ایده آل، آبدهی روزنه ها از مقدار اسمی تغییر می نماید. حداقل فشار کاری ۰.۴ اتمسفر و حداکثر فشار کاری ۱ اتمسفر برای نوار آبیاری تیپ می باشد. بنابراین فشار سیستم در طول فصل بهره برداری بیستی در محدوده تعریف شده باشد.
 • اشیا نوک تیز دشمن خطرناک نوار تیپ. برای کنترل علف های هرز توصیه می شود که از سموم علف کش استفاده شده و کارگران وجین کار از کاربرد اشیا نوک تیز برای وجین استفاده ننمایند.
 • نوار تیپ را در پایان فصل کشت به حال خود رها نکنید. پس از پایان دوره بهره برداری، بایستی نوارهای تیپ از سطح مزرعه جمع آوری گردیده تا باعث آلودگی مزرعه نگردد.
 • در پایان کار نوار را از زیر خاک خشک جمع نکنید. چنانچه نوارآبیاری تیپ در زیر خاک نصب شده، بهتر است برای سهولت در جمع آوری نوار، مزرعه یک نوبت آبیاری محدود شده تا خاک روی نوار نیمه مرطوب و نرم شود.

 

نگهداری و مراقبت و مدیریت تیپ ها

 • نوار تیپ آبیاری هر دوره باید از روی سطح زمین جمع شود تا خار و خاشاک و یا حتی خاک روی سطح آن را پوشش ندهد زیرا در این صورت باعث رشد ریشه گیاه روی سطح نوار شده و در نهایت اتصال نوار به زمین می شود. این امر موجب می شود جریان در داخل نوار با مشکل روبرو شود. زمانی که نوار تیپ در عمق دفن می شود باید به این نکته نیز توجه داشت که از جوندگان و آسیب آنها حفظ شوند.
 • قبل از اینکه گیاه در سطح مزرعه توسعه پیدا کند باید نوار تیپ آبیاری را از همه لحاظ تست کرده تا از کارکرد صحیح آن مطمئن شوید، بعد از اینکه گیاه در سطح مزرعه توسعه پیدا کند بازدید و رفع عیب نوار آبیاری قطره ای غیر ممکن یا حتی به سختی امکانپذیر می شود.
 • کشاورزان محترم بایستی بعد از اتمام هر فصل، نوار آبیاری قطره ای کشاورزی را از روی سطح مزرعه جمع کنند تا برای کاشت در فصل بعد با مشکل روبرو نشوند.
 • نوار آبیاری قطره ای کشاورزی باید درست جایگذاری شود به طوری که در راستای شیب مزرعه و هم سو با باد غالب منطقه باشد.
 • فاصله ی بین نوار تیپ آبیاری قطره ای رعایت شود و طوری تعبیه شود که توسط باد جابجا نشود و همچنین قطره چکان ها در بخش زیرین لوله آبیاری قرار بگیرند. بست های ابتدایی باید درست قرار گرفته شوند که نشتی آب از این قسمت صورت نگیرد.
 • در صورت استفاده از نوار آبیاری قطره ای به دلیل حذف شدن جوی و پشته، سطح بیشتری از مزرعه در اختیار کشاورز است و میزان محصول به دلیل افزایش تعداد بوته در واحد سطح افزایش می یابد.
 • کودهای محلول در صورت استفاده از نوار تیپ کشاورزی به طور یکسان و یکنواخت در سطح مزارع تزریق و پخش می شوند.
 • حرکت ادوات کشاورزی همچون سم پاش مابین ردیف ها به دلیل کشت منظم خیلی راحت تر می باشد.
 • در روش آبیاری قطره ای نواری هدر رفت آب که ناشی از خیس شدن برگ های گیاه است به حداقل می رسد و از سوختگی برگ ها جلوگیری خواهد شد.

 

 نگهداری و مراقبت و مدیریت تیپ ها

 

 • کلاف نوار تیپ آبیاری بهتر است در یک فضای سربسته، دور از مواد اشتعال زا و خورنده باشد و در ارتفاع 50 سانتیمتر از سطح نگه داشته شوند.
 • نوار تیپ کشاورزی باید به دور از جوندگان باشد و فقط در شرایط ضروری جا به جا شود.
 • به دلیل حساسیتی که نوار تیپ کشاورزی دارد، نباید نوار آبیاری قطره ای روی زمین کشیده شود و همچنین نباید با ابزار های تیز برخورد کند چرا که باعث پاره شدن و از بین رفتن نوار تیپ آبیاری می شود.
 • در صورت وجود شکستگی در طول نوار تیپ آبیاری قطره ای حتما در اسرع وقت اقدام به ترمیم نمایید زیرا سبب کاهش فشار آب می شود و در طول زمان این شکستگی در طول نوار تیپ کشاورزی افزایش خواهد یافت.
 • در صورت آبیاری ریشه گیاهان در سطوح زیرین خاک توسط نوار تیپ، حتما از دریپر استفاده شود.

 

نکات مهم قبل از نصب تیپ ها در مزرعه

 • آب نباید دارای ذراتی جامد بزرگتر از ۱۰۰ میکرون باشد.
 • قبل از استفاده از نوار آبیاری قطره ای مزرعه باید شخم خورده باشد و کلوخ و قطعه های درشت روی سطح مزرعه نباشد.
 • سطح زمین جهت نصب نوار آبیاری قطره ای می بایست مسطح بوده و شیب آن از یک درصد بیشتر نشود در غیر این صورت آبدهی یکنواخت نخواهد بود و پس از پایان یافتن فرآیند آبیاری مکش معکوس اتفاق می افتد. این امر منجر خواهد شد تمامی ذرات جامد اطراف نوار تیپ آبیاری توسط لوله به سیستم آبیاری مکش شده و سبب مسدود شدن آن می شود. تنها راه حل این موضوع این است که نحوه قرار گیری این تیپ ها به صورت عمود بر سطح مورد نظر باشد.
 • قبل از اینکه نوار های تیپ به لوله متصل شوند باید لوله های اصلی حتما شستشو شوند.
 • برای عمل شستشو در نوار تیپ کشاورزی باید سیستم را روشن کرد و درپوش های ته خط را باز کرد.
 • نحوه ی چیدمان و آرایش لوله های اصلی و نیمه اصلی، مانیفلد ها، پیش بینی و نصب ایستگاه پمپاژ و سایر موارد دیگر نیازمند محاسبات دقیق و فنی می باشد که باید توسط کارشناسان مربوطه طراحی شود.
 • جهت تعیین طول نوار تیپ آبیاری حتما با کارشناس مربوطه مشورت شود زیرا در صورت کوتاه بودن نوار تیپ کشاورزی به دلیل افزایش تعداد اتصالات هزینه کرد افزایش می یابد و در صورت طولانی بودن نوار تیپ کشاورزی یا نوار قطره ای آبیاری سیستم آبیاری قادر به آبیاری یکنواخت نخواهد بود.
 • به طور معمول با ضخامت نازک برای آبیاری سطحی تولید می شود اما در صورت آبیاری زیر خاک یا به عبارت دیگر آبیاری ریشه گیاه توصیه می شود از نوار تیپ کشاورزی با ضخامت بیش تر استفاده شود.
 • قادر به فعالیت در دمای 70- الی 70+ درجه سانتیگراد می باشد.
 • منافذ نوار آبیاری قطره ای می بایست به سمت بالا باشد.
 • استفاده از نوار آبیاری قطره ای کشاورزی لزوما مناسب سطوح هموار نمی باشند.

 

نکات مهم در هنگام استفاده از نوار تیپ آبیاری

 • تا حد امکان نباید از آبی استفاده شود که شور و سخت است.
 • نباید از آبی استفاده شود که آلوده باشد و ذرات معلق داشته باشد.
 • وقتی عملیات تزریق کود و سم را در سیستم نوار آبیاری قطره ای انجام می دهید در پایان کار حتما باید زمانی را برای شستشوی سیستم در نظر گرفت و نباید سریعا جریان آب را قطع کرد.
 • به هنگام برنامه ریزی برای آبیاری، نیاز آبی گیاه را کم در نظر نگیرید. در صورتی که گیاه کمتر از نیاز خود آب دریافت کند، ریشه گیاه به دنبال آب می رود و درز های نوار تیپ را مسدود می کند.
 • برای از بین بردن علف های هرز روی زمین، از علف کش ها و سموم استفاده کنید و از به کار بردن و کندن علف ها با اجسام نوک تیز به علت احتمال پاره شدن نوار ها جلوگیری کنید.
 • حمل نوار و شلنگ آبیاری قطره ای به درستی انجام شود.
 • هنگام نصب از خراشیدگی و پیچ خوردن نوار آبیاری قطره ای کشاورزی جلوگیری شود.
 • در بستر کشت اشیاء تیز و برنده نباشد.
 • فشار مناسب برای نوار آبیاری قطره ای کشاورزی حتما رعایت شود و فشار درون نوار آبیاری قطره ای از حد مجاز 1 اتمسفر تجاوز نکند. فشار ایده آل برای نوار تیپ کشاورزی در دمای 25 درجه حدود 8 تا 10 متر می باشد.
 • نوار آبیاری قطره ای کشاورزی قابلیت نصب روی سطح و همچنین زیر سطح را دارد ( عمق 5 تا 15 سانتیمتر) ولی بهتر است که نوار تیپ کشاورزی در زیر خاک نصب شود، مخصوصا وقتی که در فصل کشت احتمال بارش برف و تگرگ باشد نباید نوار آبیاری قطره ای کشاورزی روی سطح خاک نصب شود تا نوار تیپ کشاورزی از محافظت خوبی برخوردار است.
 • در مناطقی که باد زیاد است و سرعت باد باعث جا به جا شدن نوار آبیاری قطره ای می شود باید با استفاده از میخ پلاستیکی با فاصله ی مناسب تثبیت شود یا در مناطقی که سرعت باد به حدی باشد که امکان تثبیت با میخ پلاستیکی نباشد نوار آبیاری قطره ای باید در عمق 5 تا 10 سانتیمتر زیر خاک نصب شود.

 

معایب آبیاری قطره ای نواری:

 • سرمایه ی اولیه و هزینه ی سالانه ی زیاد
 • در صورت رعایت نکردن توصیه های لازم برای نگهدای نوار تیپ ها، احتمال جویده شدن نوار تیپ ها و اتصالات توسط جوندگان زیاد می باشد.
 • مسدود شدن روزنه های خروج آب یا قطره چکان های تعبیه شده بر روی نوار در اثر ذرات معلق احتمالی موجود در آب
 • برای استفاده ی درست از سیستم باید آموزش های لازم داده شود.

 

 

انواع تجهیزات سیستم های آبیاری

 • لوله و اتصالات آبیاری قطره ای
 • منبع آب
 • انواع آبپاش ها
 • رایزر و پایه آبپاش
 • لوله های پلی اتیلن در سایز های مختلف
 • شیر خودکار
 • فیلتر دیسکی
 • نوار تفلون
 • لوله های دریپر دار
 • ایستگاه کنترل مرکزی (شامل ایستگاه پمپاژ و ایستگاه فیلتراسیون) که خود ایستگاه پمپاژ شامل پمپ و متعلقات آن است.
 • ایستگاه فیلتراسیون نیز از فیلتر سیکلون یا فیلتر شن (بسته به نوع منبع آب برداشتی، یکی از این دو نوع فیلتر استفاده می‌شود. فیلتر سیکلون یا هیدروسیکلون برای چاه‌های آب، و فیلتر شن برای استخرهای ذخیره آب می‌باشد)
 • تانک کود
 • فیلتر توری یا دیسکی (فیلتر دیسکی ذرات کوچکتری نسبت به فیلتر توری جذب می‌نماید)
 • لوله اصلی
 • لوله آبرسانی
 • لوله‌های جانبی یا لوله‌های فرعی (لاترال‌ها)
 • قطره‌چکان و اتصالات لازم
 • پمپ آب
  • تجهیزات آبیاری تحت فشار (قطره ای)
  • تجهیزات آبیاری بارانی
  • تجهیزات اتوماسیون
  • فیلتراسیون
  • لوله ها و اتصالات