لوله 16 میلیمتر دریپردار TFP ضخامت 1/15 میلیمتر (NORMAL)
TFP

لوله های دریپردار سایز : 16 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : لوله 16 میلیمتر دریپردار - قطر : 16 میلیمتر - ضخامت : 1/15 میلیمتر - فشار کارکرد : 1 bar - خدمات پس از فروش

لوله دریپردار زیرسطحی سان واتر
sun water

لوله های دریپردار سایز : 16 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : لوله دریپردار - قطر : 16 - ضخامت : 1.2 - فاصله میان روزنه ها : 1 - فشار کارکرد : 1 bar - خدمات پس از فروش

لوله 16 میلیمتر دریپردار TFP ضخامت 1/15 میلیمتر (PC)
TFP

لوله های دریپردار سایز : 16 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : لوله 16 میلیمتر دریپردار - قطر : 16 میلیمتر - ضخامت : 1/15 میلیمتر - فشار کارکرد : 1 bar - خدمات پس از فروش

لوله های دریپر دار اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

لوله های دریپردار سایز : 16 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : لوله 16 میلیمتر دریپردار - قطر : 16 میلیمتر - ضخامت : 1/1 میلیمتر - فاصله میان روزنه ها : از 20 تا 100 - فشار کارکرد : 1 bar - خدمات پس از فروش

لوله های دریپر دار اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

لوله های دریپردار سایز : 16 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : لوله 16 میلیمتر دریپردار - قطر : 16 میلیمتر - ضخامت : 1 میلیمتر - فاصله میان روزنه ها : از 20 تا 100 - فشار کارکرد : 1 bar - خدمات پس از فروش

لوله قطره چکاندار PC آزود ( AZUD )
آزود

لوله های دریپردار جنس محصول : ترموپلاستیک - نوع محصول : لوله قطره چکاندار نرمال - قطر : 16، 20 میلیمتر - ضخامت : 0.9 ، 1 و 1.2 میلیمتر - دبی : 1.6، 2، 2.2، 3، 4 لیتر بر ساعت - فاصله میان روزنه ها : 30 ، 40 ، 50 ، 75 و 100 سانتیمتر - فشار کارکرد : 4 bar - خدمات پس از فروش

لوله 16 میلیمتر دریپردار TFP ضخامت 0/75 میلیمتر (NORMAL)
TFP

لوله های دریپردار سایز : 16 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : لوله 16 میلیمتر دریپردار - قطر : 16 میلیمتر - ضخامت : 0/75 میلیمتر - فشار کارکرد : 1 bar - خدمات پس از فروش

لوله دریپردار ورسک
ورسک اتصال

لوله های دریپردار جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : لوله دریپردار - قطر : 16 و 20 میلیمتر - ضخامت : 0/9 ، 1 ، 1/2 و 1/4 میلیمتر - فاصله میان روزنه ها : 30 سانتیمتر به بالا - خدمات پس از فروش

لوله 16 میلیمتر دریپردار TFP ضخامت 1/05 میلیمتر (NORMAL)
TFP

لوله های دریپردار سایز : 16 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : لوله 16 میلیمتر دریپردار - قطر : 16 میلیمتر - ضخامت : 1/05 میلیمتر - فشار کارکرد : 1 bar - خدمات پس از فروش

لوله 16 میلیمتر دریپردار TFP ضخامت 1/3 میلیمتر (PC)
TFP

لوله های دریپردار سایز : 16 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : لوله 16 میلیمتر دریپردار - قطر : 16 میلیمتر - ضخامت : 1/3 میلیمتر - فشار کارکرد : 1 bar - خدمات پس از فروش

لوله 16 میلیمتر دریپردار TFP ضخامت 1/3 میلیمتر (NORMAL)
TFP

لوله های دریپردار سایز : 16 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : لوله 16 میلیمتر دریپردار - قطر : 16 میلیمتر - ضخامت : 1/3 میلیمتر - فشار کارکرد : 1 bar - خدمات پس از فروش

لوله های آبياری قطره ای دريپردار استوانه ای با ضخامت 1 میلیمتر سايز 16 ULTRA PIPE لوله و اتصالات وحید
لوله و اتصالات وحید

لوله های دریپردار سایز : 16 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : دريپردار استوانه ای با دبی 2 و 4 ليتر در ساعت - ضخامت : 1 میلیمتر - فاصله میان روزنه ها : 20 ، 30 ، 40 ، 50 ، 75 و 100

لوله دریپردار PC سان واتر
sun water

لوله های دریپردار سایز : 16 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : لوله دریپردار - قطر : 16 - ضخامت : 1.2 - فاصله میان روزنه ها : 1 - فشار کارکرد : 1 bar - خدمات پس از فروش

لوله دریپردار 50 سانت سان واتر
sun water

لوله های دریپردار سایز : 16 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : لوله دریپردار - قطر : 16 - ضخامت : 1.2 - فاصله میان روزنه ها : 1 - فشار کارکرد : 1 bar - خدمات پس از فروش

لوله 16 میلیمتر دریپردار TFP ضخامت 0/75 میلیمتر (PC)
TFP

لوله های دریپردار سایز : 16 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : لوله 16 میلیمتر دریپردار - قطر : 16 میلیمتر - ضخامت : 0/75 میلیمتر - فشار کارکرد : 1 bar - خدمات پس از فروش

لوله 16 میلیمتر دریپردار TFP ضخامت 1/05 میلیمتر (PC)
TFP

لوله های دریپردار سایز : 16 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : لوله 16 میلیمتر دریپردار - قطر : 16 میلیمتر - ضخامت : 1/05 میلیمتر - فشار کارکرد : 1 bar - خدمات پس از فروش

لوله دریپردار سان واتر
sun water

لوله های دریپردار سایز : 16 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : لوله دریپردار - قطر : 16 - ضخامت : 1.2 - فاصله میان روزنه ها : 1 - فشار کارکرد : 1 bar - خدمات پس از فروش

لوله قطره چکاندار نرمال آزود
آزود

لوله های دریپردار جنس محصول : ترموپلاستیک - نوع محصول : لوله قطره چکاندار نرمال - قطر : 16، 20 میلیمتر - ضخامت : 0.9 ، 1 و 1.2 میلیمتر - دبی : 1.6، 2، 2.2، 3، 4 لیتر بر ساعت - فاصله میان روزنه ها : 25 تا 150 سانتیمتر - فشار کارکرد : 2.5 bar - خدمات پس از فروش

لوله های آبياری قطره ای دريپردار استوانه ای با ضخامت 1/5 میلیمتر سايز 20 ULTRA PIPE لوله و اتصالات وحید
لوله و اتصالات وحید

لوله های دریپردار سایز : 20 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : دريپردارPC استوانه ای با دبی 2 و 4 ليتر در ساعت - ضخامت : 1/5 میلیمتر - فاصله میان روزنه ها : 20 ، 30 ، 40 ، 50 ، 75 و 100

به زودی

لوله های آبياری قطره ای دريپردار استوانه ای با ضخامت 1/3 میلیمتر سايز 20 ULTRA PIPE لوله و اتصالات وحید
لوله و اتصالات وحید

لوله های دریپردار سایز : 20 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : دريپردارPC استوانه ای با دبی 2 و 4 ليتر در ساعت - ضخامت : 1/3 میلیمتر - فاصله میان روزنه ها : 20 ، 30 ، 40 ، 50 ، 75 و 100

به زودی

لوله های آبياری قطره ای دريپردار استوانه ای با ضخامت 1/2 میلیمتر سايز 20 ULTRA PIPE لوله و اتصالات وحید
لوله و اتصالات وحید

لوله های دریپردار سایز : 20 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : دريپردارPC استوانه ای با دبی 2 و 4 ليتر در ساعت - ضخامت : 1/2 میلیمتر - فاصله میان روزنه ها : 20 ، 30 ، 40 ، 50 ، 75 و 100

به زودی

لوله های آبياری قطره ای دريپرداراستوانه ای با ضخامت 1 میلیمتر سايز 20 ULTRA PIPE لوله و اتصالات وحید
لوله و اتصالات وحید

لوله های دریپردار سایز : 20 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : دريپردارPC استوانه ای با دبی 2 و 4 ليتر در ساعت - ضخامت : 1 میلیمتر - فاصله میان روزنه ها : 20 ، 30 ، 40 ، 50 ، 75 و 100

به زودی

لوله های آبياری قطره ای دريپردارPC استوانه ای با 1/2 میلیمتر سايز 16 ULTRA PIPE PC لوله و اتصالات وحید
لوله و اتصالات وحید

لوله های دریپردار سایز : 16 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : دريپردارPC استوانه ای با دبی 2 و 4 ليتر در ساعت - ضخامت : 1/2 میلیمتر - فاصله میان روزنه ها : 20 ، 30 ، 40 ، 50 ، 75 و 100

به زودی

لوله های آبياری قطره ای دريپردارPC استوانه ای با ضخامت 1 میلیمتر سايز 16 ULTRA PIPE PC لوله و اتصالات وحید
لوله و اتصالات وحید

لوله های دریپردار سایز : 16 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : دريپردارPC استوانه ای با دبی 2 و 4 ليتر در ساعت - ضخامت : 1 میلیمتر - فاصله میان روزنه ها : 20 ، 30 ، 40 ، 50 ، 75 و 100

به زودی

لوله دریپردار

لوله دریپردار یا قطره چکان دار آبیاری

لوله هایی از جنس پلی اتیلن بوده و در سایزهای 16و 20 میلی متر عمدتا ساخته می شود. تفاوت اصلی لوله های دریپردار با لوله های پلی اتیلن ساده در وجود قطره چکان در داخل لوله می باشد که در کارخانه نصب شده است. اتفاقی که باعث می شود که در زمان و نیروی کار صرفه جویی بسیاری صورت بگیرد. همچنین دیگر مشکل درآمدن و خارج شدن قطره چکان از لوله به علت انبساط و انقباض، حرکت و پا گذاشتن انسان، عبور ماشین آلات سبک و... وجود ندارد. معمولا قطره چکان ها با فاصله های 15 سانت، 15سانت و 30 سانت نصب می شود. همچنین به طور کلی لوله های دریپردار در دو نوع فشار ثابت(pc), فشار متغییر (npc) تولید می شوند. لازم به ذکر است که این لوله ها معمولا دارای ضخامت مختلفی می باشند و از 1 تا 1.4 میلی متر حدودا این ضخامت تغییر پیدا می کند .

 

 

لوله دریپردار (لوله قطره چکان دار)

این لوله ها از مواد با کیفیت ترموپلاستیک نرم ساخته شده و سطحی صاف، انعطاف پذیر و مقاوم دارد. لوله دریپردار آب کمتری به ریشه گیاهان، می رساند و باعث صرفه جویی در میزان آب و کود مصرفی در سیستم می شود. این لوله ها نیاز کمتری به تعمیر داشته و ماندگاری بالایی دارد. قطره چکان تعبیه شده در لوله دریپر دار ، دارای فیلتر های قوی است که مشکل گرفتگی را رفع می کند. جداره لوله دریپر دار دو لایه است، بنابراین در تمام فصول می توان از آن استفاده کرد و در مناطق گرم و خشک نیز از تبخیر شدن آب داخل لوله و یا آسیب گرما به آن جلوگیری می کند. استفاده از لوله های دریپر دار در اراضی با شیب زیر 3% توصیه می شود.

لوله دریپردار (لوله قطره چکان دار) کمپکت آزود

 

کاربردهای لوله دریپردار

1 – مناسب جهت آبیاری زمینهای ناهموار

۲-میزان هدر رفت آب در این روش تقریبا صفر میباشد

۳ – جلوگیری از رویش علفهای هرز در اطراف محصولات کشاورزی

۴ – آبیاری بهینه درختان حساس مانند پسته و گردو انواع زراعت باغها وتاکستان ها استفاده در کشت های ردیفی – چغندر قند – سیب زمینی- گندم- ذرت

۵ – بکارگیری لوله های دریپردار در مقایسه با سایر روشهای معمول (از قبیل انواع تیپها، قطره چکانهای ساده، انواع قطره چکانهای روی خطی و……) هم از جنبه اقتصادی و هم طول عمر بالاتر سیستم بسیار با صرفه تر خواهد بود .

۶ – این قطر چکان دارای برامدگی در داخل میباشد که باعث شده آب را از قسمت پر فشار لوله بگیرد  و به بیرون  هدایت کند و همین ویژگی از رسوب گیری در  خروجی آب جلوگیری میکند ، تولید این قطعه با مواد دست اول و مواد مقاوم در برابر اشعه فرابنفش خورشید و خوردگی در برابر کودهای شیمیایی انجام میشود

 

مزایای استفاده از لوله دریپر دار آبیاری قطره ای

 • یکنواختی و انعطاف بالا
 • دارای قسمت فیلتراسیون
 • مقاوم به دمای بالا و اشعه ماورای بنفش خورشید

 


 

ویژگی های کاربری لوله قطره چکان دار

 • انواع آبیاری متمرکز، انواع درختان کشت های گلخانه ای
 • مقاومت بالا در برابر گرفتگی
 • یکنواختی پخش
 • دارای طول عمر بالا
 • جلوگیری از جمع شدن ذرات در دریپر

 

مشخصات لوله دریپردار

 • قطر: 16، 20 میلیمتر
 • قطر داخلی: 13.6 و 17 میلیمتر
 • فشار کارکرد: حداکثر 2.5 بار
 • قطر ذرات فیلتر شده توسط قطره چکان: 130 میکرون و کمتر
 • فاصله قطره چکان ها: 25 تا 100 سانتیمتر
 • دبی کارکرد: 1.6، 2، 2.2، 3، 4 لیتر بر ساعت
 • ضخامت لوله ها: 0.9 تا 1.2 میلیمتر

 

نکات مهم نگهداری از لوله های دریپر دار

 • لوله های دریپر دار نیز همانند دیگر دریپر های موجود در بازار بعد از مدتی استفاده دچار گرفتگی می شوند. جهت جلوگیری از این کار اقدامات زیر ضروری است:
 • جهت جلوگیری از رشد جلبک، قارچ یا کپک در اطراف و یا داخل لوله ها به منبع آب خود کلر اضافه کنید.
 • توجه کنید که لوله های دریپر دار رگولاتور دار تهیه کنید تا در اراضی شیب دار یا نقاطی که لوله به طور غیر عمد پیچ و یا تا خورده است، آب به صورت یکنواخت به گیاهان برسد.
 • هر از گاهی سیستم آبیاری خود را اسید شویی کنید تا از گرفتگی دریپر های لوله های دریپر دار آزود جلوگیری شود. اسید های پیشنهاد شده اسید کلریدریک و یا اسید سولفوریک است. فراموش نکنید بعد از اسید شویی یک بار زمین را با آب آبیاریِ بدون اسید آبیاری کنید تا تمامی اسیدهای روی خاک و یا اطراف ریشه به کل شسته شوند. زمان شستشو بعد از اسید شویی با آب معمولی باید کمی بیشتر از زمان عادی آبیاری باشد. نسبت اختلاط اسید کلریدریک رقیق شده 1.5 در هزار و نسبت اختلاط اسید سولفوریک رقیق شده 1 در هزار است.
 • لازم است هنگام اسید شویی نوع گیاه و حساسیت ریشه گیاه خود را نسبت به اسید های عنوان شده بررسی کنید و سپس از اسید مناسب استفاده کنید.

مزایای استفاده از لوله قطره چکان دار

 • مناسب برای کاشت در توپوگرافی های نامنظم و مناطق شیب دار
 • مناسب برای درختان و انواع تاکستان ها، محصولات ردیفی مثل چغندر قند، پنبه، سیب زمینی، پیاز و غیره و آبیاری زیر سطحی
 • مقاوم در برابر اشعه ماورا بنفش خورشید (UV)، تغییرات دما و آسیب های احتمالی در حین نصب و راه اندازی
 • مقاومت مکانیکی بالا در برابر ضربه و اصطکاک ناشی از کشیده شدن روی سطح زمین
 • با وزن کم و قابلیت باز و جمع شدن آسان
 • محدوده پخش دبی 1.6 و 4 لیتر در ساعت
 • عدم نفوذ ریشه گیاهان و گل به داخل قطره چکان
 • ثبات دبی و یکنواختی پخش قطره چکان ها در نتیجه رسیدن مقدار مشخصی آب و کود برای گیاه
 • عدم نیاز به اتصالاتی نظیر قطره چکان، رابط و غیره و در نتیجه کاهش هزینه مواد اولیه برای نصب
 • ساده سازی محاسبات هیدرولیکی برای طراحی شبکه آبیاری قطره ای و ابعادگذاری

 

لوله آبیاری دریپر دار آزود

 

چرا در صنعت از لوله دریپردار استفاده می شود؟

امروزه با محدودیت های که در حوزه منابع آبی در کشور وجود دارد و با خشکسالی که در بعضی مناطق وجود دارد، موجب شده است تا بسیاری از کشاورزان برای آبیاری محصولات خود به آبیاری قطره ای و بارانی روی آورده اند.

لوله دریپردار قابل انعطاف ترین لوله آبده با قابلیت جبران کنندگی فشار جهت آبیاری پوشش های گیاهی، کشت های متراکم و ردیفی و … هستند و قابلیت انعطاف مضاعف آن ها جهت نصب آسان و سریع شان می باشد. دو لایه بودن این لوله ها باعث افزایش مقاومت آن ها نسبت مواد شیمیایی و پرتوهای فرابنفش شده است.
قطره چکان های جبران کننده فشار در کارخانه به فاصله ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتری از یکدیگر در داخل لوله انعطاف پذیر کارگذاشته شده اند. دبی هر قطره چکان در فشار بین ۰٫۷ تا ۴٫۱bar بین ۲٫۳ یا ۳٫۵L/h می باشد. دیافراگم قطره چکان ها دارای یک رگولاتور فشار با خاصیت ارتجاعی است که در صورت گیر کردن آشغال در خروجی آن امکان خود شوینده بودن قطره چکان را فراهم می کند. شعاع خم لوله بایستی ۷٫۵ سانتیمتر باشد. ورودی قطره چکان بایستی با دیواره خط لوله در یک داستا باشد تا ورود آشغال به قطره چکان حداقل گردد. لوله دریپردار بگونه ای طراحی شده است که حتی در مسیرهای نا هموار و غیر مسطح و تغییرات فشار مانند یک رگلاتور عمل نموده و همواره میزان آبدهی در تمامی سطح لوله بصورت یکسان و یکنواخت تنظیم میباشد.

بکارگیری لوله دریپردار در مقایسه با سایر روشهای معمول (از قبیل انواع تیپها، قطره چکانهای ساده، انواع قطره چکانهای روی خطی و……) هم از جنبه اقتصادی و هم طول عمر بالاتر سیستم بسیار با صرفه تر خواهد بود.
به دلیل اینکه این لوله ها در سطح زمین توزیع می گردد ، خواص آنتی یو وی آن نقش اصلی را در طول عمر و کیفیت این لوله ها بازی میکند.
ویژگی ها:
• ماده منحصر به فرد بکار رفته در این لوله باعث افزایش قابل توجه انعطاف پذیری آن شده است که امکان خم های کوچکتر و استفاده کمتر از زانوها را فراهم می کند.
• انتخاب دبی جریان و فاصله بین نازل ها، برای انواع کاربردهای غیر از چمن امکان انعطاف در طراحی را فراهم می کند.
• قابل اجرا با کلیه اتصالات فشاری
• جهت اجرا به صورت زیرسطحی بایستی از یک شیر هوا در خط آبرسان استفاده نمود.
• خاصیت جبران کنندگی فشار قطره چکان ها (در محدوده ۰٫۷ تا ۴٫۱bar) موجب ایجاد یک دبی ثابت در طول خط لوله و حصول اطمینان از یکنواختی دبی قطره چکان ها می شود.
• دو لایه بودن لوله (لایه قهوه ای بر روی مشکی) باعث افزایش مقاومت نسبت به مواد شیمیایی، رشد جلبک ها و پرتوهای فرابنفش خورشید می شود.
• نصب آسان و سریع اتصالات این نوع لوله ها از مزایای دیگر آن می باشد .