لوله آبیاری

لوله آبیاری

لوله ها را می توان به انواع مختلف از نظر جنس کاربرد و نحوه اتصالات دسته بندی نمود. در آبرسانی و جمع ‏آوری فاضلاب عمدتا از لوله های آهنی و پلاستیکی استفاده می شود.نصب لوله پلی اتیلن لوله های آزبست سیمان و ‏لوله های بتونی نیز در جمع آوری فاضلاب کاربرد دارند البته استفاده این نوع از لوله ها به دلیل مشکلات زیست ‏محیطی و تعمیر و نگهداری پر هزینه رو به انقراض است‏‎.‎
همچنین در آبرسانی منازل و اماکن و سیستم های آبرسانی کوچک‏‎ PLUMBING ‎از لوله های گالوانیزه استفاده ‏می شود.در لوله کشی آب گرم و سرد مصرفی برای اتصال لوله ها به یکدیگر تغییر جهت دادن لوله ها انشعاب ‏گیری و یا تبدیل قطر لوله از قطعاتی استفاده می کنیم که آنها را اتصالات یا وصاله می نامند‏‎.


لوله‌های گالوانیزه
لوله‌های چدن‏
لوله‌های پلاستیکی
لوله‎ PE‎
لوله‎ PVC‎
لوله‎ PP‎
لوله‎ ABS‎
لوله‎ CPVC‎
لوله‎ PB‎

لوله های گالوانیزه

لوله های گالوانیزه خود به دو دسته تقسیم می شوند : لوله های فولادی گالوانیزه و لوله های آهنی گالوانیزه. این دو ‏نوع در بازار به لوله های آهنی سفید معروف اند و عموما بین این دو نوع فرق گذاشته نمی شود در صورتی که لوله ‏های فولادی گالوانیزه در مقایسه با نوع آهنی آن سبک تر و براق تر است.
هر دو نوع لوله های گالوانیزه در شاخه های ۶ متری ساخته می شوند و در هر دو سر حدیده شده اند. قطر اسمی این ‏لوله ها از اینچ تا ۸ اینچ دسته بندی شده اند. برای اتصال لوله های گالوانیزه نمی توان از فرایند جوشکاری استفاده ‏نمود چرا که در اثر حرارت جوشکاری روی موجود در این لوله ها اکسید شده و گاز اکسید روی ایجاد شده برای ‏تنفس خطرناک است‎.


لوله های فولادی گالوانیزه

این نوع لوله ها برای آبرسانی و گاهی برای تخلیه فاضلاب به کار برده می شوند ولی مورد استفاده اصلی آنها برای ‏تهویه است. جنس این لوله ها از فولاد نرمی است که در ساختن آن ورقه فولاد را با فشار داخل قالب عبور داده و ‏درز آن را جوش می دهند و سپس آنها را جهت افزایش مقاومت در برابر اسیدها و زنگ زدگی ها روی اندود ( ‏گالوانیزه ) می کنند.این نوع لوله ها نسبت به نوع آهنی در برابر اسیدها مقاومت کمتری دارند. برای گالوانیزه کردن ‏لوله های فولادی از پیل شیمیایی یا پیل گالوانیک استفاده می کنند‏‎.


لوله های آهنی گالوانیزه

جنس این لوله ها آهن سفید نورد شده است که درز آن توسط دستگاههای درز جوش بهم جوش داده می شود و سپس ‏لوله را در فلز روی مذاب فرو می برند. این لوله ها از رنگ تیره و خاکستریشان شناخته می شوند‏‎.


لوله های چدنی

جنس این لوله ها از چدن ریخته گری است و بر حسب نوع کاربرد آنها انواع و مقدار آلیاژ شکل و طول ‏لوله نوع اتصالات آنها با متفاوت است و اغلب در سیستم لوله کشی فاضلاب و برای جمع آوری آب های سطحی ‏استفاده می شوند‏‎.‎
لوله های چدنی که در سیستم فاضلاب به کار می روند به دو دسته تقسیم می شوند‏‎:‎
دو سر تخت : نحوه اتصال در این نوع لوله چدنی استفاده از بست مخصوص می باشد‏‎.‎
سر توپی : این نوع لوله چدنی خود به دو دسته یک سر توپی و دو سر توپی تقسیم می شوند و برای اتصال در این ‏نوع لوله ها از سرب و کنف استفاده می شود‏‎.


لوله های پلاستیکی

لوله های پلاستیکی به ۶ دسته مجزا می شوند‏‎:‎
لوله های‎ PE - ‎پلی اتیلن
لوله های‎ PVC - ‎پی وی سی
‎ ‎لوله های‎ PP - ‎پلی پروپیلن
‎ ‎لوله های‎ ABS‎
‎ ‎لوله های‎ CPVC‎
‎ ‎لوله های‎PB‎

لوله های پلی اتیلن

این لوله ها به رنگ تیره یا سیاه رنگ هستند. ضخامت و چگالی لوله های‎ PE ‎نسبت به لوله های‎ PVC ‎بیشتر است. ‏این لوله ها لوله پلی اتیلن در برابر فشار ناشی از سیال مقاوم تر اند‏‎.‎
اتصال لوله های‎ PE ‎به روش اتصال جوش حرارتی و جوش سر به سر انجام می شود.لوله ای‎ PE ‎به دلیل تحمل ‏فشار بالا در شبکه توزیع آب شهری کاربرد دارند‏‎.‎
مزایای لوله های پلی اتیلن‏
‎ ‎مقاومت در برابر خوردگی گالوانیکی
‎ ‎مقاومت در برابر پوسیدگی، سایش و ضربه
‎ ‎خاصیت انعطافپذیری مناسب
‎ ‎خاصیت جمعشوندگی
‎ ‎سبکی وزن
‎ ‎مقاومت عالی در برابر زمین لرزه و رانش زمین

عوامل موثر در انتخاب روشهای آبیاری به شرح زیرند:

 • بافت خاک
 •  آماده کردن زمین
 •  اندازه مزارع
 •  شوری خاک
 • زهکشی
 • آب قابل دسترس
 •  کیفیت آب
 •  گیاهان الگوی کشت
 •  انرژی قابل دسترس
 •  تناوب زراعی و عملیات زراعی
 • کیفیت و میزان محصولات
 •  وضعیت آب و هوایی
 • هزینه آب

آبیاری قطره‌ایآبیاری مناسب و استفاده از روشهای نوین آبیاری کلید صرفه جویی در مصرف آب است , آب مایه حیات و محرک اصلی فعالیتهای کشاورزی است.آبیاری مناسب استفاده از مقادیر کنترل شده آب جهت گیاهان در فواصل مشخص است, از اهمیت آبیاری هرچه گفته شود کم است , آبیاری به رشد محصولات کمک میکند , مناظر را حفظ میکند و خاک را در مناطق خشک و در دوره‌هایی که میزان بارندگی کمتر از میانگین است آبیاری می‌کند. آبیاری نوین به ترویج استفاده از آبیاری تحت فشار کمک میکند و روش آبیاری سطحی را منسوخ شده و اشتباه میداند , آبیاری سطحی به دلایلی زیادی منابع ارزشمند آب را به هدر میدهد و هیچگونه کنترلی بر چگونگی مصرف آب وجود ندارد . در آﺑﯿﺎری ﺳﻨﺘﯽ ﭼﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮان آب را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد، آب زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻫﺪر ﻣﯽرود. در اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ آب از ﯾﮏ ﻃﺮف وارد و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد، ﺧﺎکﻫﺎی زراﻋﯽ ﺳﻄﺤﯽ را ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮد. در آﺑﯿﺎری ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا زﻣﯿﻦ را ﺻﺎف ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدی دارد. در آﺑﯿﺎری ﺳﻨﺘﯽ اﺑﺘﺪای زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻧﺘﻬﺎی آن آب ﻣﯽﺧﻮرد. دراﯾﻦ روش اﺗﻼف آب ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص اﻗﻠﯿﻤﯽ ﮐﺸﻮر ایران و ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻮدن اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾﺪ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﺿﺮورت اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﺤﺪود، اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﯾﯽ ﻣﺼﺮف آب ﮐﺸﺎورزی از ﺿﺮورﯾﺎت ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ. آﺑﯿﺎری از روزﮔﺎران ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﺳﺎده اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ. اﻣﺎ اﻣﺮوزه روشﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮای آﺑﯿﺎری ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ روشﻫﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر درﺳﺖ و در ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﺎورزی ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. در آﺑﯿﺎری ﺑﺎﯾﺪ از روشﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻢ در ﻣﺼﺮف آب ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﺷﻮد و ﻫﻢ از ﺷﺴﺘﻪﺷﺪن و ﺧﺴﺎرت‌زدن ﺑﻪ ﺧﺎک ﮐﺸﺎورزی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪﻋﻤﻞ آﯾﺪ.آبیاری قطره‌ایﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﮐﻢ آﺑﯽ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه آب در اﯾﺮان، ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ، ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎزده آﺑﯿﺎری و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه‌وری ﺿﺮوری اﺳت.