قلاب شیر

قلاب شیر

روی شیر خودکار از این اتصال استفاده میشود.بست و قلاب در انواع دسته دار و بدون دسته موجود می باشد.