مقایسه

سه راه مساوی نیوفیت اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

سه راه پلی اتیلن سایز : 50 تا 125 - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : سه راه - خدمات پس از فروش

۸۷,۵۰۰ تومان

مقایسه

سه راه تبدیل 125 نیوفیت اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

سه راه پلی اتیلن سایز : 125 - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : سه راه - خدمات پس از فروش

۲۸۴,۰۰۰ تومان

مقایسه

سه راه تبدیل 110نیوفیت اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

سه راه پلی اتیلن سایز : 110 - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : سه راه - خدمات پس از فروش

۲۲۹,۹۰۰ تومان

مقایسه

سه راه تبدیل 90 نیوفیت اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

سه راه پلی اتیلن سایز : 90 - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : سه راه - خدمات پس از فروش

۱۵۷,۳۰۰ تومان

مقایسه

سه راه تبدیل 75 نیوفیت اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

سه راه پلی اتیلن سایز : 75 - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : سه راه - خدمات پس از فروش

۸۷,۷۰۰ تومان

سه راه فلنج دار اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

سه راه فلنچدار جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : سه راه فلنجدار - خدمات پس از فروش

۱۵ %
تخفیف

۲۲۰,۰۰۰ تومان

۱۸۷,۰۰۰ تومان

مقایسه

سه راه تبدیل جوشی 90 درجه 10 اتمسفر 200 اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

سه راه پلی اتیلن سایز : 200 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : سه راه تبدیل جوشی - فشار کارکرد : 10 bar - خدمات پس از فروش

۱۵ %
تخفیف

۲۵۲,۰۰۰ تومان

۲۱۴,۲۰۰ تومان

مقایسه

سه راه تبدیل جوشی 90 درجه 10 اتمسفر160 اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

سه راه پلی اتیلن سایز : 160 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : سه راه تبدیل جوشی - فشار کارکرد : 10 bar - خدمات پس از فروش

۱۵ %
تخفیف

۱۴۲,۰۰۰ تومان

۱۲۰,۷۰۰ تومان

مقایسه

سه راه تبدیل جوشی 90 درجه 10 اتمسفر125 اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

سه راه پلی اتیلن سایز : 125 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : سه راه تبدیل جوشی - فشار کارکرد : 10 bar - خدمات پس از فروش

۱۵ %
تخفیف

۸۳,۹۰۰ تومان

۷۱,۳۱۵ تومان

مقایسه

سه راه تبدیل جوشی 90 درجه 10 اتمسفر90 اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

سه راه پلی اتیلن سایز : 90 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : سه راه تبدیل جوشی - فشار کارکرد : 10 bar - خدمات پس از فروش

۱۵ %
تخفیف

۳۷,۳۰۰ تومان

۳۱,۷۰۵ تومان

مقایسه

سه راه تبدیل جوشی 90 درجه 10 اتمسفر 110 اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

سه راه پلی اتیلن سایز : 110 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : سه راه تبدیل جوشی - فشار کارکرد : 10 bar - خدمات پس از فروش

۱۵ %
تخفیف

۵۶,۵۰۰ تومان

۴۸,۰۲۵ تومان

مقایسه

سه راه تبدیل جوشی 90 درجه 6 اتمسفر200 اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

سه راه پلی اتیلن سایز : 200 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : سه راه تبدیل جوشی - فشار کارکرد : 6 bar - خدمات پس از فروش

۱۵ %
تخفیف

۱۹۱,۰۰۰ تومان

۱۶۲,۳۵۰ تومان

مقایسه

سه راه تبدیل جوشی 90 درجه 6 اتمسفر160 اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

سه راه پلی اتیلن سایز : 160 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : سه راه تبدیل جوشی - فشار کارکرد : 6 bar - خدمات پس از فروش

۱۵ %
تخفیف

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۹۷,۷۵۰ تومان

مقایسه

سه راه تبدیل جوشی 90 درجه 6 اتمسفر125 اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

سه راه پلی اتیلن سایز : 125 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : سه راه تبدیل جوشی - فشار کارکرد : 6 bar - خدمات پس از فروش

۱۵ %
تخفیف

۶۰,۵۰۰ تومان

۵۱,۴۲۵ تومان

مقایسه

سه راه تبدیل جوشی 90 درجه 6 اتمسفر110 اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

سه راه پلی اتیلن سایز : 110 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : سه راه تبدیل جوشی - فشار کارکرد : 6 bar - خدمات پس از فروش

۱۵ %
تخفیف

۴۴,۴۰۰ تومان

۳۷,۷۴۰ تومان

مقایسه

سه راه تبدیل جوشی 90 درجه 6 اتمسفر90 اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

سه راه پلی اتیلن سایز : 90 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : سه راه تبدیل جوشی - فشار کارکرد : 6 bar - خدمات پس از فروش

۱۵ %
تخفیف

۲۸,۹۰۰ تومان

۲۴,۵۶۵ تومان

مقایسه

سه راه تبدیل پلیران
پلی ران

سه راه پلی اتیلن سایز : 20 تا 125 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : سه راه تبدیل - خدمات پس از فروش

مقایسه

سه راه نر پلیران
پلی ران

سه راه پلی اتیلن سایز : 20 تا 125 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : سه راه نر - خدمات پس از فروش

مقایسه

سه راه ماده پلیران
پلی ران

سه راه پلی اتیلن سایز : 20 تا 110 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : سه راه ماده - خدمات پس از فروش

مقایسه

سه راه مساوی پلی اتیلن پلیران
پلی ران

سه راه پلی اتیلن سایز : 20 تا 125 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : سه راه پیچی - خدمات پس از فروش

مقایسه

سه راه مساوی جوشی 90 درجه 10 اتمسفر اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

سه راه پلی اتیلن سایز : 63 تا 200 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : سه راه مساوی جوشی - فشار کارکرد : 10 bar - خدمات پس از فروش

۱۵ %
تخفیف

۱۷,۲۰۰ تومان

۱۴,۶۲۰ تومان

مقایسه

سه راه مساوی جوشی 90 درجه 6 اتمسفر اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

سه راه پلی اتیلن سایز : 63 تا 200 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : سه راه مساوی جوشی - فشار کارکرد : 6 bar - خدمات پس از فروش

۱۵ %
تخفیف

۱۳,۱۰۰ تومان

۱۱,۱۳۵ تومان

مقایسه

سه راه تبدیل اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

سه راه پلی اتیلن جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : سه راه نر - خدمات پس از فروش

۱۵ %
تخفیف

۲۳,۵۰۰ تومان

۱۹,۹۷۵ تومان

مقایسه

سه راه ماده 20 در 1/2 اینچ اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

سه راه پلی اتیلن سایز : 20 در 1/2 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : سه راه نر - خدمات پس از فروش

۱۵ %
تخفیف

۱۰,۳۰۰ تومان

۸,۷۵۵ تومان

سه راه پلی اتیلن

سه راه پلی اتیلن

اتصالات پلی اتیلن دارای ابعاد گسترده ای است و در طیفهای مختلف تولید و عرضه میگردند .سه راه پلی اتیلن نیز یکی دیگر از این اتصالات پلی اتیلن میباشد .سه راه پلی اتیلن در انواع مختلف بسته به نیاز پروژه در انواع پیچی ,الکتروفیوژن و جوشی تولید میگردند که هر کدام نیز دارای فشار کاری و نحوه اتصال مجزا از یکدیگر را دارند .به طور مثال سه راهی پیچی پلی اتیلن به صورت رزوه ای توسط دو مهره ماسوره در ابتدا و انتهای سراهی و یک واشر میانی آببندی میگردد و تا فشار کاریه ۱۰ اتمسفر مقاومت در برابر فشار حاصل از جریان داخل این نوع از اتصالات پلی اتیلن را متحمل میگردد.TEMP  یا دمای کاری در لوله های پلی اتیلن معمولا تا دمای ۷۰ درجه سانتیگراد بیشتر نمیباشد زیرا و به جهت خواص پلی اتیلن که به نوعی از دسته گرمانرمها میباشد امکان استفاده در دمای بالاتر را نمیدهد شاید در وحله اول مشکلی نباشد اما به مرور زمان و به دوجهت امکان ترکیدگی و یا خارج شدن از آببندی را در اتصالات پلی اتیلن میتوان قائل شد .

انواع سه راه پلی اتیلن

به صورت کلی همانطور که اشاره شد سه راهی های پلی اتیلن در چند مورد تولید میگردند که عبارتند از :

  • سه راه پلی اتیلن پیچی یا رزوه ای
  • سه راه پلی اتیلن الکتروفیوژن
  • سه راه پلی اتیلن جوشی

سایز سه راه پلی اتیلن

سه راهی های پلی اتیلن در انواع سراهی معمولی و یا تبدیلی در انواع ذکر شده بالا در سایزهای گوناگون تولید میگردند .اینگونه از اتصالات پلی اتیلن در هر بخش اعم از پیچی ,الکتروفیوژن و جوشی دارای محدودیتهایی در تولید میباشند بالفرض در اقلام پیچی ,سه راهی های پلی اتیلن از سایز ۲۰ میلیمتر الی ۱۲۵ میلیمتر در انواع الکتروفیوژن از سایز ۲۰ میلیمتر الی ۲۵۰ میلیمتر و در انواع جوشی یا لب جوش از سایز ۲۰ میلیمتر الی ۱۰۰۰ میلیمتر تولید میگردند که البته در سایزهای بالای ۵۰۰ میلیمتر اتصالات پلی اتیلن عمدتا به صورت دست ساز و چند تکه ارائه میگردند .

سه راهی مساوی پلی اتیلن

همانطور که اشاره شد سه راهی های پلی اتیلن به دو صورت مساوی یا تبدیلی تولید میگردند .سه راهی های پلی اتیلن مساوی دارای سه وجه مساوی میباشند که هر سه طرف به یکصورت و به طور یکنواخت یک سایز دارند و از موارد پر مصرف در اینگونه از اتصالات به شمار میروند .از اتصالات پلی اتیلن سه راهی میتوان در موارد یمانند آبرسانی ,گاز,فاضلاب و به صورت کلی جهت انشعابگیری و یا تغییر مسیر سیال در موارد ذکر شده استفاده ی بهینه و لازم را برد .

سه راه تبدیلی پلی اتیلن یا سه راهی نامساوی

سه راهی های پلی اتیلن نامساوی همانطور که از نامشان پیداست دارای دو وجه مساوی ویک وجه تبدیلی یا نامساوی با یک سایز دیگر میباشد .سه راهی های نامساوی عموما جهت تقلیل و تبدیل یک سایز بزرگ به یک سایز کوچکتر مورد استفاده قرار میگیرند .رنج فشار این اتصالات نیز از ۴ اتمسفر در اتصالات جوشی پلی اتیلن الی ۱۶ اتمسفر به صورت میانگین تعریف شده است که در فشارهای بالای ۱۶ اتمسفر از انواع دست ساز که از قطعات لوله مورد نظر ساخنه میشوند میتوان استفاده نمود