سه راه تبدیل جوشی 90 درجه 10 اتمسفر 200

سه راه پلی اتیلن سایز : 200 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : سه راه تبدیل جوشی - فشار کارکرد : 10 bar - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۳۱۸,۰۰۰ تومان

۲۸۶,۲۰۰ تومان

سه راه تبدیل جوشی 90 درجه 10 اتمسفر160

سه راه پلی اتیلن سایز : 160 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : سه راه تبدیل جوشی - فشار کارکرد : 10 bar - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۱۶۲,۰۰۰ تومان

سه راه تبدیل جوشی 90 درجه 10 اتمسفر125

سه راه پلی اتیلن سایز : 125 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : سه راه تبدیل جوشی - فشار کارکرد : 10 bar - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۱۰۶,۴۰۰ تومان

۹۵,۷۶۰ تومان

سه راه تبدیل جوشی 90 درجه 10 اتمسفر90

سه راه پلی اتیلن سایز : 90 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : سه راه تبدیل جوشی - فشار کارکرد : 10 bar - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۴۷,۲۰۰ تومان

۴۲,۴۸۰ تومان

سه راه تبدیل جوشی 90 درجه 10 اتمسفر 110

سه راه پلی اتیلن سایز : 110 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : سه راه تبدیل جوشی - فشار کارکرد : 10 bar - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۷۲,۵۰۰ تومان

۶۵,۲۵۰ تومان

سه راه تبدیل جوشی 90 درجه 6 اتمسفر200

سه راه پلی اتیلن سایز : 200 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : سه راه تبدیل جوشی - فشار کارکرد : 6 bar - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۲۴۳,۵۰۰ تومان

۲۱۹,۱۵۰ تومان

سه راه تبدیل جوشی 90 درجه 6 اتمسفر160

سه راه پلی اتیلن سایز : 160 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : سه راه تبدیل جوشی - فشار کارکرد : 6 bar - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۱۳۵,۰۰۰ تومان

۱۲۱,۵۰۰ تومان

سه راه تبدیل جوشی 90 درجه 6 اتمسفر125

سه راه پلی اتیلن سایز : 125 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : سه راه تبدیل جوشی - فشار کارکرد : 6 bar - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۷۷,۵۰۰ تومان

۶۹,۷۵۰ تومان

سه راه تبدیل جوشی 90 درجه 6 اتمسفر110

سه راه پلی اتیلن سایز : 110 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : سه راه تبدیل جوشی - فشار کارکرد : 6 bar - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۵۶,۳۰۰ تومان

۵۰,۶۷۰ تومان