ترنچر

ترنچر

یکی از ماشین آلات عمرانی که شاید شما کمتر نام آن را شنیده اید ترنچر می باشد.

ترنچر(Trencher) یا خندق کن یکی از ماشین آلاتی است که در بعضی از کارهای عمرانی مورد استفاده قرار می گیرد.

تاریخچه ترنچر

نمونه های اولیه ترنچر به دهه ۱۸۰۰ میلادی باز می گردد.

اما کار با این ماشین آلات امری سخت و طاقت فرسا بود.

به همین دلیل قبل از جنگ دوم جهانی اکثر خندق ها توسط دست حفر می شدند.

در اواﻳﻞ ﺳﺎﺧﺖ، ﻛﺎر اﻳﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎ ﺣﻔﺮ ﺗﺮاﻧﺸﻪ ﻫﺎ و ﺑﻴﺮون آوردن ﺧﺎک ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻮد و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری و ﻓﻴﻠﺘﺮ رﻳﺰی و ﭘﺮ نمودن ﺗﺮاﻧﺸﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوی ﻛﺎرﮔﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﺮفت.

از اواسط دهه ۱۹۵۰ میلادی نیاز به ماشین های مخصوص حفر ترانشه که کارگزاری لوله ،فیلتر و تمامی عملیات مربوطه را بصورت همزمان انجام دهد بیشتر از هر زمانی احساس می شد.

در این زمان برای پاسخ گویی به این نیازها ترنچرهایی که کارگزاری لوله ،فیلتر و تمامی عملیات مربوطه را بصورت همزمان انجام دهند روانه بازار گردید.

عملکرد ترنچر

ترنچر ها به عنوان ماشین های حفاری پیوسته طبقه بندی می گردند.

این ماشین ها به طور مداوم عمل حفاری را انجام می دهند.

مزیت این ماشین در آن است که زمانی که این دستگاه برای حفاری یک کانال صرف می‌ نماید بسیار کمتر از بیل مکانیکی است.

از خندق‌کن‌ها بیشتر برای حفر زمین به منظور زهکشی یا کارگذاری خطوط لوله در بزرگراه‌ها یا در سنگ استفاده می گردد.