تبدیل جوشی 6 اتمسفر110

تبدیل پلی اتیلن سایز : 63 تا 200 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : تبدیل جوشی - فشار کارکرد : 6 bar - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۱۸,۲۰۰ تومان

۱۶,۳۸۰ تومان

تبدیل جوشی 6 اتمسفر 125

تبدیل پلی اتیلن سایز : 63 تا 200 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : تبدیل جوشی - فشار کارکرد : 6 bar - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۲۲,۰۰۰ تومان

۱۹,۸۰۰ تومان

تبدیل جوشی 6 اتمسفر 160

تبدیل پلی اتیلن سایز : 63 تا 200 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : تبدیل جوشی - فشار کارکرد : 6 bar - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۳۷,۰۰۰ تومان

۳۳,۳۰۰ تومان

تبدیل جوشی 6 اتمسفر200

تبدیل پلی اتیلن سایز : 63 تا 200 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : تبدیل جوشی - فشار کارکرد : 6 bar - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۶۵,۷۰۰ تومان

۵۹,۱۳۰ تومان

تبدیل جوشی 10 اتمسفر200

سه راه پلی اتیلن سایز : 63 تا 200 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : تبدیل جوشی - فشار کارکرد : 10 bar - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۹۶,۵۰۰ تومان

۸۶,۸۵۰ تومان

تبدیل جوشی 10 اتمسفر 160

سه راه پلی اتیلن سایز : 63 تا 200 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : تبدیل جوشی - فشار کارکرد : 10 bar - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۵۵,۷۰۰ تومان

۵۰,۱۳۰ تومان

تبدیل جوشی 10 اتمسفر 125

سه راه پلی اتیلن سایز : 63 تا 200 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : تبدیل جوشی - فشار کارکرد : 10 bar - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۳۲,۵۰۰ تومان

۲۹,۲۵۰ تومان

تبدیل جوشی 10 اتمسفر110

سه راه پلی اتیلن سایز : 63 تا 200 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : تبدیل جوشی - فشار کارکرد : 10 bar - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۲۳,۰۰۰ تومان

۲۰,۷۰۰ تومان