مقایسه

تانک کود 300 لیتری آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

تانک کود قطر دستگاه : 60 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 120 سانتیمتر - قطر ورودی : 3.4 اینچ - قطر خروجی : 3.4 اینچ - افت فشار : 1.1 psi - دبی عبوری : 4-6 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۳,۷۹۹,۶۰۰ تومان

۳,۴۱۹,۶۴۰ تومان

مقایسه

تانک کود 200 لیتری آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

تانک کود قطر دستگاه : 60 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 85 سانتیمتر - قطر ورودی : 3.4 اینچ - قطر خروجی : 3.4 اینچ - افت فشار : 1 psi - دبی عبوری : 3-5 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۳,۴۸۴,۷۰۰ تومان

۳,۱۳۶,۲۳۰ تومان

مقایسه

تانک کود 3600 لیتری آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

تانک کود قطر دستگاه : 190 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 150 سانتیمتر - قطر ورودی : 2 اینچ - قطر خروجی : 2 اینچ - افت فشار : 3.4 psi - دبی عبوری : 8-12 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۲۵,۰۷۷,۳۶۰ تومان

۲۲,۵۶۹,۶۲۴ تومان

مقایسه

تانک کود 2000 لیتری آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

تانک کود قطر دستگاه : 160 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 125 سانتیمتر - قطر ورودی : 2 اینچ - قطر خروجی : 2 اینچ - افت فشار : 2.5 psi - دبی عبوری : 8-10 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۱۸,۷۹۴,۴۵۰ تومان

۱۶,۹۱۵,۰۰۵ تومان

مقایسه

تانک کود 1500 لیتری آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

تانک کود قطر دستگاه : 140 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 125 سانتیمتر - قطر ورودی : 1 اینچ - قطر خروجی : 1 اینچ - افت فشار : 2.1 psi - دبی عبوری : 7-9 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۱۴,۸۰۴,۸۷۰ تومان

۱۳,۳۲۴,۳۸۳ تومان

مقایسه

تانک کود 1000 لیتری آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

تانک کود قطر دستگاه : 110 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 120 سانتیمتر - قطر ورودی : 1 اینچ - قطر خروجی : 1 اینچ - افت فشار : 2 psi - دبی عبوری : 7-8 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۱۰,۳۵۹,۳۳۰ تومان

۹,۳۲۳,۳۹۷ تومان

مقایسه

تانک کود 500 لیتری آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

تانک کود قطر دستگاه : 80 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 120 سانتیمتر - قطر ورودی : 1 اینچ - قطر خروجی : 1 اینچ - افت فشار : 1.6 psi - دبی عبوری : 5-6 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۵,۱۹۴,۵۹۶ تومان

۴,۶۷۵,۱۳۶ تومان

مقایسه

تانک کود 120 لیتری آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

تانک کود قطر دستگاه : 44 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 85 سانتیمتر - قطر ورودی : 3.4 اینچ - قطر خروجی : 3.4 اینچ - افت فشار : 0.9 psi - دبی عبوری : 2-4 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۲,۵۷۲,۸۷۰ تومان

۲,۳۱۵,۵۸۳ تومان

مقایسه

تانک کود 90 لیتری آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

تانک کود قطر دستگاه : 40 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 85 سانتیمتر - قطر ورودی : 3.4 اینچ - قطر خروجی : 3.4 اینچ - افت فشار : 0.8 psi - دبی عبوری : 1-3 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۲,۳۷۷,۴۶۰ تومان

۲,۱۳۹,۷۱۴ تومان

مقایسه

تانک کود 60 لیتری آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

تانک کود قطر دستگاه : 30 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 85 سانتیمتر - قطر ورودی : 1.2 اینچ - قطر خروجی : 1.2 اینچ - افت فشار : 0.7 psi - دبی عبوری : 1-2 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۱,۹۰۵,۲۲۰ تومان

۱,۷۱۴,۶۹۸ تومان

تانک کود

تانک کود دستگاهی است که عمدتا بین فیلترهای شنی و فیلترهای توری قرار گرفته و بوسیله آن میتوان کود و مواد شیمیایی مورد نظر را به سیستم تزریق کرد .

راکتورهای تزریق کود یا تانک کودها تامین کننده و توزیع کننده مواد غذایی مورد نیاز گیاه در تمامی مراحل رشد میباشند.

به سه دلیل این مخازن در سیستم از اهمیت بالایی برخوردار هستند :

1) تزریق کودهای شیمیایی و مواد غذایی مورد نیاز گیاهان

2) تزریق سموم و دفع آفات مانند علف کش ها نماتدها و آفت کش ها و ...

3) شستشوی شیمیایی مسیر لوله های شبکه آبیاری تحت فشار و جلوگیری از انسداد قطره چکانها با استفاده از محلولهای شیمیایی