زانو پیچی پلی اتیلن ایران دریپ
ایران دریپ

زانو پلی اتیلن سایز : از 20 تا 63 - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : زانو پیچی - خدمات پس از فروش

۱۳ %
تخفیف

۱۱,۰۰۰ تومان

۹,۵۷۰ تومان

کمربند پلی اتیلن 20 میلیمتر ایران دریپ
ایران دریپ

کمربند پلی اتیلن سایز : 20 - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : کمربند - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۵,۵۰۰ تومان

۴,۹۵۰ تومان

رابط نر 25 میلیمتر ایران دریپ
ایران دریپ

رابط سایز : 3/4 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : رابط نر

۱۳ %
تخفیف

۹,۰۰۰ تومان

۷,۸۳۰ تومان

سه راه پیچی پلی اتیلن ایران دریپ
ایران دریپ

سه راه پلی اتیلن سایز : 20 تا 110 - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : سه راه پیچی - فشار کارکرد : 6 bar - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۳,۵۰۰ تومان

مغزی تبدیلی پلی اتیلن ایران دریپ
ایران دریپ

مغزی سایز : از 25 میلیمتر تا 75 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : مغزی پلی اتیلن

۱۳ %
تخفیف

۲,۶۵۰ تومان

۲,۳۰۶ تومان

مغزی پلی اتیلن ایران دریپ
ایران دریپ

مغزی سایز : از 1/2 تا 2 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : مغزی پلی اتیلن

۱۳ %
تخفیف

۱,۵۵۰ تومان

۱,۳۴۸ تومان

اتصال فلنج دار 110 در 4 ایران دریپ
ایران دریپ

اتصال نر سایز : 110 میلیمتر در 4 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : اتصال فلنج دار

۱۳ %
تخفیف

۳۶۰,۰۰۰ تومان

۳۱۳,۲۰۰ تومان

اتصال فلنج دار 90 در 4 ایران دریپ
ایران دریپ

اتصال نر سایز : 90 میلیمتر در 4 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : اتصال فلنج دار

اتصال فلنج دار 90 در 3 ایران دریپ
ایران دریپ

اتصال نر سایز : 90 میلیمتر در 3 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : اتصال فلنج دار

۱۳ %
تخفیف

۲۷۰,۰۰۰ تومان

۲۳۴,۹۰۰ تومان

درپوش انتهایی پلی اتیلن ایران دریپ
ایران دریپ

درپوش پلی اتیلن سایز : از 20 تا 110 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : درپوش - خدمات پس از فروش

۱۳ %
تخفیف

۵,۵۰۰ تومان

۴,۷۸۵ تومان

زانو ماده 40 در 2 پلی اتیلن ایران دریپ
ایران دریپ

زانو پلی اتیلن سایز : 40 میلیمتر در2 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : آبرسانی - فشار کارکرد : 6 bar - خدمات پس از فروش

۱۳ %
تخفیف

۳۰,۰۰۰ تومان

۲۶,۱۰۰ تومان

زانو ماده 32 در 1 پلی اتیلن ایران دریپ
ایران دریپ

زانو پلی اتیلن سایز : 32 میلیمتر در1 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : آبرسانی - فشار کارکرد : 6 bar - خدمات پس از فروش

۱۳ %
تخفیف

۱۷,۸۰۰ تومان

۱۵,۴۸۶ تومان

زانو ماده 25 در 3/4 پلی اتیلن ایران دریپ
ایران دریپ

زانو پلی اتیلن سایز : 25 میلیمتر در 3/4 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : آبرسانی - فشار کارکرد : 6 bar - خدمات پس از فروش

۱۳ %
تخفیف

۱۱,۰۰۰ تومان

۹,۵۷۰ تومان

زانو ماده 20 در 1/2 پلی اتیلن ایران دریپ
ایران دریپ

زانو پلی اتیلن سایز : 20 میلیمتر در 2 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : آبرسانی - فشار کارکرد : 6 bar - خدمات پس از فروش

۱۳ %
تخفیف

۷,۹۰۰ تومان

۶,۸۷۳ تومان

زانو نر 63 در 2 پلی اتیلن ایران دریپ
ایران دریپ

زانو پلی اتیلن سایز : 63 میلیمتر در 2 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : آبرسانی - فشار کارکرد : 6 bar - خدمات پس از فروش

۱۳ %
تخفیف

۶۱,۰۰۰ تومان

۵۳,۰۷۰ تومان

زانو نر 50 در 2 پلی اتیلن ایران دریپ
ایران دریپ

زانو پلی اتیلن سایز : 50 میلیمتر در 2 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : آبرسانی - فشار کارکرد : 6 bar - خدمات پس از فروش

۱۳ %
تخفیف

۳۱,۰۰۰ تومان

۲۶,۹۷۰ تومان

زانو نر 40 میلیمتر پلی اتیلن ایران دریپ
ایران دریپ

زانو پلی اتیلن سایز : در 1/4 1 و 1/2 1 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : آبرسانی - فشار کارکرد : 6 bar - خدمات پس از فروش

۱۳ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۱,۷۵۰ تومان

زانو نر 32 در 1 پلی اتیلن ایران دریپ
ایران دریپ

زانو پلی اتیلن سایز : 32 میلیمتر در1 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : آبرسانی - فشار کارکرد : 6 bar - خدمات پس از فروش

۱۳ %
تخفیف

۱۵,۵۰۰ تومان

۱۳,۴۸۵ تومان

زانو نر 25 در 3/4 پلی اتیلن ایران دریپ
ایران دریپ

زانو پلی اتیلن سایز : 25 میلیمتر در 3/4 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : آبرسانی - فشار کارکرد : 6 bar - خدمات پس از فروش

۱۳ %
تخفیف

۹,۰۰۰ تومان

۷,۸۳۰ تومان

زانو نر 20 پلی اتیلن ایران دریپ
ایران دریپ

زانو پلی اتیلن سایز : 20 میلیمتر در 1/2و 3/4 - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : آبرسانی - فشار کارکرد : 6 bar - خدمات پس از فروش

۱۳ %
تخفیف

۷,۵۰۰ تومان

۶,۵۲۵ تومان

سه راه نر 75 میلیمتر ایران دریپ
ایران دریپ

سه راه پلی اتیلن سایز : در 2 و 1/2 2 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : سه راه نر

۱۳ %
تخفیف

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۱۵۶,۶۰۰ تومان

سه راه نر 63 در 2 ایران دریپ
ایران دریپ

سه راه پلی اتیلن سایز : 63 میلیمتر در 2 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : سه راه نر

۱۳ %
تخفیف

۹۰,۰۰۰ تومان

۷۸,۳۰۰ تومان

سه راه نر 50 در 2 ایران دریپ
ایران دریپ

سه راه پلی اتیلن سایز : 50 میلیمتر در 2 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : سه راه نر

۱۳ %
تخفیف

۴۲,۰۰۰ تومان

۳۶,۵۴۰ تومان

سه راه نر 40 میلیمتر ایران دریپ
ایران دریپ

سه راه پلی اتیلن سایز : در 1/4 1 و 1/2 1 - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : سه راه نر

۱۳ %
تخفیف

۳۹,۰۰۰ تومان

۳۳,۹۳۰ تومان